ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564

พิมพ์

alt