พิธีรับมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

     พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

     วันที่ 18 ธันวาคม 2562

     องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 3
โดยมี นางสาววิลาสินี สุพานิชวรภาชน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เป็นประธานในพิธี

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

alt alt

 

ประชาสัมพันธ์...องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก  เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2504  เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หลักฐานการลงทะเบียน       

1. บัตรประจำตัวประชาชน 

2. ทะเบียนบ้าน

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย   

รับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 (ในวันทำการ) เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

สอบถามข้อมูลรายละเอียดได้ที่หมายเลข  032-324510

altalt

ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักalt

ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 2/2562

   alt

การแสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

????????..ข่าวประชาสัมพันธ์..????????
???? องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ขอประกาศให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ยื่นเอกสารแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิด้วยตนเอง
???? กรณีไม่สามารถไปแสดงตนด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักจัดเตรียมให้ซึ่งขอรับได้จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักในพื้นที่เป็นรายบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิการรับเงิน หากท่านไม่ไปแสดงตนถือว่าท่านสละสิทธิการรับเงินดังกล่าว
???? วันและสถานที่ระบุไว้ตามรูปด้านล่างนี้ค่ะ

alt

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพึงพอใจอบต.เจดีย์หัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1