องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน ที่มีอายุ 2.6 ปี ถึง 3.11 ปี เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

**ติดต่อสอบถามรายละเอียด/รับใบสมัคร/และยื่นเอกสารการสมัครได้ที่...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก หมู่ 14 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทร 094-6592393 , 082-1598991 และ 090-6624654

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้วยหมู ฯ หมู่ 9 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทร 087-3302942 , 086-1749092 และ 097-2987667

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก หมู่ 14 ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทร 032-324510 และ 032-324511

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 30 เมษายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

alt

ประชาสัมพันธ์แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการเข้าร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

alt

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - เดือนธันวาคม 2567 โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

คุณสมบัติ

1.มีสัญชาติไทย

2.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

3.มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักแล้ว

เอกสารยืนยันสิทธิ

1.แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

3.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง)

4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (สำหรับรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

**เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับเงินในเดือนถัดไป ทันที**

แจ้งยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 032-324510-1

alt

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุงการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

สามารถทำการตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยสแกนที่คิวอาร์โค้ด หรือคลิ๊กที่ลิงก์ http://bit.ly/LPAsurvey66

alt

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

1.มีสัญชาติไทย

2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

3.มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

หลักฐานที่ต้องนำมาลงทะเบียน

1.บัตรประจำตัวคนพิการ

2.ทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน

3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (สาขาใดก็ได้ในจังหวัดราชบุรี)

ติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.)

สามารถลงทะเบียนได้ตลอดทั้งปี

หลังจากลงทะเบียนแล้วจะได้รับเบี้ยความพิการในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

หากผู้คนพิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ญาติมาแทนได้ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก หมายเลขโทรศัพท์ 032-324510

alt

 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 15

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพึงพอใจอบต.เจดีย์หัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1