การบริการพื้นฐาน อบต.เจดีย์หัก

การคมนาคม
      ถนนลาดยาง  90  สาย
      ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  87  สาย
      ถนนลูกรัง  44  สาย

  

การโทรคมนาคม

       สำนักงานบริการโทรศัพท์ (TT&T)  1  แห่ง

  

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ

       สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
       การเคหะแห่งชาติ
       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
       การประปาส่วนภูมิภาค
       สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี
       สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 2)
       สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
       สำนักงานกรมทรัพยากรธรณี

  

การไฟฟ้า
       มีไฟฟ้าใช้ทั้ง  13  หมู่บ้าน และเกือบทุกครัวเรือน
       อัตราการมีและใช้ไฟฟ้า  97%

  

แห่งน้ำธรรมชาติ

       บึง , หนอง 2  แห่ง
       ลำน้ำ , ลำห้วย 4  แห่ง

แห่งน้ำที่สร้างขึ้น

       คลองชลประทาน     7  แห่ง
       บ่อน้ำตื้น สาธารณะ     2  แห่ง
       บ่อน้ำตื้น ส่วนตัว 100  แห่ง
       บ่อน้ำบาดาล สาธารณะ     1  แห่ง
       บ่อน้ำบาดาล ส่วนตัว   49  แห่ง
       สระน้ำ   10  แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
       สภาพโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ชั้นล่างเป็นดินเหนียวปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูก สำหรับดินเหนียวมีคุณสมบัติพิเศษเหมาะสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา

       น้ำ สภาพโดยทั่วไปมีทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นกระจาย อยู่ทั่วไป เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อพื้นที่ทำการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1