วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.เจดีย์หัก

วิสัยทัศน์
 

“ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งท่องเที่ยวสง่างาม  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรปลอดสารพิษ  ยาเสพติดสิ้นไป  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อมคุณภาพชีวิตที่ดี”

  

พันธกิจ

       ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
     ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ประเพณีวัฒนธรรม
     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
     ยกระดับสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าปลอดสารพิษ
     สร้างความแข็งแกร่งในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
     อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลาย

  

เป้าหมาย

       ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข
     ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวและประเพณีอย่างเป็นรูปธรรม
     ประชาชนน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจมาใช้ในชีวิตประจำวัน
     เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นสินค่าปลอดสารพิษ
     ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้ปลอดยาเสพติด
     ชุมชนมีจิตสำนึกในคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1