บุคลากรสำนักปลัด อบต.เจดีย์หัก

alt


alt
 

alt
alt

alt


น.ส.ศศิวรกาญจน์  ศิริบุตร
นักทรัพยากรบุคคล
 
alt
นางโสภาวรรณ  เจริญผล
นักพัฒนาชุมชน
 
alt
น.ส.สิรินทร์  โค้งภูเขียว
นักพัฒนาชุมชน
 
 
alt
นางพรทิพย์  ตั้งธนาวรารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
นางสาวกรรณิกา เรืองกิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
alt
นางรัตนา  บุษบา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

alt

alt
น.ส.วิชุดา  ปาลวิสุทธิ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
alt
น.ส.สลิลรัตน์  กิมพิทักษ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
alt
น.ส.กฤษฎาภา แก้วศรีงาม
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
 
alt
น.ส.ช่อลัดดา  อุตชี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

alt

นายจิรวัฒน์  เทียนมนต์  
ผู้ช่วยนิติกร
 
 
alt
นายปัณฑ  กิรวิทย์
ผู้ข่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
นางสาวจินตนา หาดี  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
alt
นางสาวสุดารัตน์ สวนเพลง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
alt
นายวิรัตน์ กลิ่นสวาสดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
alt
นายนิติ  ปลูกบุญทรง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
alt
นายสิทธิกร อินเกตุ
คนงานทั่วไป
 
 
alt
นางสาวภัทรพร เอี่ยมพุฒ
คนงานทั่วไป
 
alt
นางฐณิทตาพัชร์  ชิ้นสุวรรณ
คนงานทั่วไป
 
 
alt
นางสาวปรียานุช คลายแก้ว
คนงานทั่วไป
 
alt
 
คนงานทั่วไป
 
 
alt
 
คนงานทั่วไป

                                                                                                               


                                                   

 

                      

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1