ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เปิดรับการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - เดือนธันวาคม 2567 โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

คุณสมบัติ

1.มีสัญชาติไทย

2.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก

3.มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักแล้ว

เอกสารยืนยันสิทธิ

1.แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

3.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง)

4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (สำหรับรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

**เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับเงินในเดือนถัดไป ทันที**

แจ้งยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 032-324510-1

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1