กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน
♦️โปรดตอบแบบสำรวจผ่านทางออนไลน์ โดยสแกน QR Code
หรือ คลิ๊กที่ ???? https://bit.ly/3JYhTZY
????ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565????
alt
 

No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ขอเรียนให้ทราบว่า จะไม่มีการรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะมอบของขวัญ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จะขอน้อมรับเพียงคำอวยพรจากทุกท่านเท่านั้น และขอขอบคุณในความปรารถนาดีที่ได้กรุณามอบให้alt

การรณรงค์ฉีกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปี 2565

✴️องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยมีกำหนดการดังนี้
♦️วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้บริการในพื้นที่หมู่ที่ 14 ต.เจดีย์หัก
♦️วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้บริการในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.เจดีย์หัก
♦️วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้บริการในพื้นที่หมู่ที่ 11 ต.เจดีย์หัก
♦️วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้บริการในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.เจดีย์หัก
♦️วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้บริการในพื้นที่หมู่ที่ 5 ต.เจดีย์หัก
♦️วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น. ให้บริการในพื้นที่หมู่ที่ 13 ต.เจดีย์หัก
♦️วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้บริการในพื้นที่หมู่ที่ 12 ต.เจดีย์หัก
♦️วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้บริการในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.เจดีย์หัก
♦️วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้บริการในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.เจดีย์หัก
♦️วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้บริการในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.เจดีย์หัก
♦️วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้บริการในพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.เจดีย์หัก
♦️วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้บริการในพื้นที่หมู่ที่ 9 ต.เจดีย์หัก
♦️วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้บริการในพื้นที่หมู่ที่ 10 ต.เจดีย์หัก
♦️วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น. ให้บริการในบริเวณวัด (4 แห่ง) / โรงเรียน (3 แห่ง) สำหรับสุนัขจรจัดที่มีผู้จับมาให้รับการฉีดวัคซีน
♦️วันที่ 1-15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. เก็บตกการฉีดวัคซีน (แจ้งที่อยู่/หมายเลขติดต่อกลับได้ที่กองสารณสุขฯ อบต.เจดีย์หัก 032-324510 ต่อ 107)
????โปรดนำสุนัข แมว มารอที่หน้าบ้านตามวันเวลาที่กำหนด ???? #ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย (วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
????อาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์ อ.เมืองราชบุรี แล้ว
✳️ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก หมายเลขโทรศัพท์ 032-324510 ต่อ 107
alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

???? องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 50 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้.-
✴️คุณสมบัติ
♦️มีสัญชาติไทย
♦️มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
♦️มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตในเขตศูนย์ อปพร. อบต.เจดีย์หัก
♦️เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
♦️ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต
♦️ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม
✴️หลักฐานการรับสมัคร
♦️บัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
♦️ทะเบียนบ้าน
♦️วุฒิทางการศึกษา (ถ้ามี)
♦️รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
♦️หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ
✴️ระยะเวลาและสถานที่รับสมัคร
♦️ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
♦️ดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวปไซด์ www.chedihak.go.th หรือ คลิ๊กที่ลิงค์????https://bit.ly/3LUKWPL
✴️

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก โทร.032-324510alt

 

กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประจำปี พ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์✴
♦️กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประจำปี พ.ศ.2565♦️
????แจ้งประเมินภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
????ชำระภาษีภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
????ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี
????ชำระภาษีภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี
????ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
????ชำระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
⭐⭐ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายจ่ายชำระภาษี ไปติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก โทร.032-324510⭐⭐
✴️หมายเหตุ: ไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องเสียค่าปรับหรือเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด
 
 
  alt
 
 

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพึงพอใจอบต.เจดีย์หัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
อบต.เจดีย์หัก


 

 


 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0-3232-4510-1